Sujuva takuun kattavuus

ladata

Rajoitettu takuu

Tämä rajoitettu takuu (tämä "takuu") asettaa koko takuun tuotteelle ("tuotteelle"), jonka on suunnitellut FluentConveyors, LLC, Coloradon osakeyhtiö ("Fluent") ja alla määritelty Ostaja (joka termi sisältää Ostajan omistajat, jäsenet, työntekijät, urakoitsijat, edustajat ja vieraat).

Jollei tässä rajoitetussa takuussa (tässä ”takuussa”) olevista ehdoista ja ehdoista muuta johdu, mukaan lukien rajoituksetta jäljempänä esitetyt kattavuusrajoitukset, Fluent toimittaa työvoimaa, osia ja / tai korvaavia laitteita, jotka ovat välttämättömiä operatiivisten tai mekaanisten laitteiden korjaamiseksi tämän takuun kattaman tuotteen viat, edellyttäen että tällainen palvelu on tarpeen tuotteen normaalin käytön aikana tapahtuvan vian vuoksi. Tämä takuu kattaa vain Fluentilta ostetun tuotteen sellaisena kuin se on alun perin määritetty aiemmin sovittujen ja hyväksyttyjen piirustusten, piirustusten, kaavioiden ja määritysten mukaisesti. Tätä takuuta ei sovelleta ja Ostaja on yksin vastuussa siitä, että Fluentille ei toimitettu täydellisiä ja tarkkoja piirustuksia, piirustuksia, kaavioita ja spesifikaatioita. Tämä takuu koskee vain niitä komponentteja ja osia, jotka ovat välttämättömiä tuotteen toiminnalle sen aiemmin sovittuun käyttöön; tämä takuu ei kata mitään lisävarusteita, komponentteja tai osia, joita käytetään tuotteen suorituskyvyn parantamiseen.

 1. KATTAVUUSAIKA. Jollei tämän takuun ehdoista muuta johdu, tämän takuun mukainen takuu päättyy aikaisempana seuraavista: (a) yksi (1) vuosi tuotteen lähettämisestä ostajalle; tai (b) kahden tuhannen kahdeksankymmentä (2080) tuntia tuotteen käytön jälkeen.

 1. REKISTERÖINTI. Jotta ostaja voi saada tämän takuun, ostajan on rekisteröitävä tuote 30 (30) päivän kuluessa toimituspäivästä (a) lähettämällä tuotteen mukana oleva rekisteröintilomake osoitteeseen: FluentConveyors, LLC, 383 Corona Street, Denver, CO 80218; tai (b) lähettämällä lomake sähköpostitse rekisteröintilomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Fluentilta ostetun tuotteen rekisteröinnin laiminlyönti mitätöi tämän takuun kokonaisuudessaan.

 1. LUPA KORJAAMISTA TAI VAIHTOA. Ostaja saa luvan minkä tahansa tämän takuun piiriin kuuluvan tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen ostajan on: (a) hankittava lupa ennen korjauspalvelun hankkimista ja / tai korvaavan tuotteen vastaanottamista soittamalla numeroon (866) 764 2980 ; ja (b) oltava alkuperäinen tuotekuitti tai loppulasku saatavilla. Kun edellä mainittu on toteutettu, ostaja saa ohjeet korjauspalvelun hankkimisesta ja / tai korvaamisesta. Kun Fluent on myöntänyt luvan, ostajan on maksettava tämän tuotteen (tai sen minkä tahansa sovellettavan osan) palauttamisesta aiheutuvat rahtimaksut. Kaikkien velvoitteiden katsotaan täyttyneen Tuotteen vaihdon tai takuuajan päättymisen jälkeen tai jos Fluentin kohtuullisen arvion mukaan lisäkorjaus ei ole aiheellista tässä esitetyistä syistä. Ostajan pyynnöstä suojaamattomat tuotteet voidaan palauttaa ostajalle ostajan ainoalla kustannuksella ja kustannuksella. Fluentille tällaisten kattamattomien tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kulut veloitetaan Ostajalta.
 1. PALVELUAIKA. Tämän takuun mukainen huolto suoritetaan kello 8.00–17.00 aikavyöhykkeellä, jolla tuote sijaitsee maanantaista perjantaihin, lomia lukuun ottamatta. Mikään ongelma diagnosoidaan enintään 20 (20) arkipäivää, ja tarvittavat korjaukset tehdään vasta täydellisen diagnoosin jälkeen.

 1. PALVELUPAIKA. Palvelua voidaan tarjota joko Fluentin toimipisteessä, joka sijaitsee osoitteessa 383 Corona Street, Denver, CO 80218, tai paikassa, joka määritetään Fluentin harkinnan mukaan. Kun ostajan vaatimus on hyväksytty, Fluent korvaa tämän takuun mukaisesti valtuutetut osat ja työvoimakustannukset. Ostaja on yksin vastuussa Tuotteen kuljettamisesta valtuutettuun kuljetuspisteeseen ja kaikista kuljetuskustannuksista, jotka aiheutuvat Tuotteen kuljetuksesta.

 1. TUOTTEEN KORJAUSOSAT. Jos Tuote tai yksikkö, komponentti, osa tai osakokonaisuus vaatii korjausta, Fluent voi oman harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai vaihtaa vastaavan tuotteen, yksikön, osan, osan tai osakokonaisuuden, joka on uusi tai kunnostettu. Jos Fluent toteaa, että se ei pysty korjaamaan Tuotetta, koska toiminnallisia osia, huolto- tai teknisiä tietoja ei ole saatavana, Ostajalle tämän takuun nojalla kuuluva kokonaisvastuu on pienempi (I) tuotteen vastaavan tuotteen nykyisestä markkina-arvosta eritelmät, jotka Fluentin kohtuullinen harkinta määrittää, tai (II) Tuotteesta maksettu vähittäismyyntihinta, josta on vähennetty Ostajan Fluentille maksettavat erät. Edellä esitetystä huolimatta Fluent päättää, tehdäänkö vaihto kaikissa tilanteissa, joissa osat tai tekniset tiedot ovat laajennetussa jälkitoimituksessa vähintään kuusikymmentä (60) kalenteripäivää.

 1. OSTA. Fluent voi päättää Fluentin yksinomaisen ja ehdottoman harkinnan mukaan ostaa tässä esitetyn takuun tai sen jäljellä olevan ajanjakson määrällä ("Buyout-summa"), joka on yhtä suuri kuin (a) tuotteen nykyinen markkina-arvo Tuote, jolla on vastaavat ominaisuudet, jotka määritetään Fluentin kohtuullisen harkinnan mukaan ja ottaen huomioon nykyisten valmistajien ja jakelijoiden vertailukelpoisten tuotteiden hinnoittelu tai (b) Tuotteesta maksettu vähittäismyyntihinta vähennettynä Fluentille maksettavilla erillä. Toimitettaessa ostomäärän ostajalle, Fluent vapautetaan kaikista tuotteeseen liittyvistä takuuvelvoitteista.

 1. KOLMANNEN OSAPUOLEN KORJAUKSET. Muiden kuin Fluentin suosittelemat korjaukset eivät kuulu tämän soveltamisalaan, ellei Fluent ole hyväksynyt tällaisia korjauksia kirjallisesti etukäteen. Fluent pidättää oikeuden tarkastaa katettavat tai tapauksen mukaan katettavat tuotteet ennen kattavuutta tai kattavuusjakson aikana. Palveluhakemuksen täyttämiseksi on toimitettava mallinumero, sarjanumero, alkuperäinen ostopäivä ja kopio ostajan rekisteröintilomakkeesta kaikista katettavista tuotteista. Jos Ostaja pyytää huoltoa korjaukselle, jota tämä takuu ei kata, Ostaja on yksin vastuussa kaikista korjaukseen liittyvistä kustannuksista. Jos Tuote todetaan tarkastuksen jälkeen toimivan vaatimusten mukaisesti ja Fluent katsoo, että korjauksia ei tarvita, Ostaja korvaa Fluentille pyynnöstä kaikki Fluentille tällaisesta tarkastuksesta aiheutuvat maksut, kulut ja kulut.

 1. KATTAVUUDEN RAJOITUKSET. Tämä takuu EI KATA: (a) mitään tuotetta, joka sijaitsee Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella; (b) kaikki palvelut, joita vaaditaan Tuotteen muutosten, muiden kuin valmistajan, sen edustajien ja / tai jakelijoiden suorittamien korjausten taikka ilman Fluentin kirjallisia ohjeita ja lupaa; (c) Tuotteelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Fluentin hallitsemattomista syistä, mukaan lukien muun muassa käyttäjän huolimattomuudesta tai virheestä johtuvat korjaukset, Tuotteen käytön ja / tai huollon laiminlyönti alkuperäisten hyväksyttyjen piirustusten ja eritelmien mukaisesti sekä käyttö- ja huoltoaikataulun ohjeet, väärinkäyttö, ilkivalta, varkaus, tulipalo, tulva, tuuli, jäätyminen, virtakatkos, riittämätön virtalähde, epätavalliset ilmasto-olosuhteet, sotatoimet ja Jumalan teot; (d)

kaikki palvelut, jotka johtuvat virheellisestä varastoinnista, väärästä tuuletuksesta, tuotteen kokoonpanon muuttamisesta, tuotteen väärästä tai kohtuuttomasta käytöstä tai liikkumisesta, sovellettavien OSHA-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien rajoituksetta tuotteen sijoittaminen kohtuullisen suojaavaan suojaan ympäristö; (e) Tuotteen käyttö, joka on ristiriidassa joko Tuotteen suunnittelun tai tapojen kanssa, joita valmistaja on suunnitellut Tuotetta käytettäväksi; (f) Tuotteen kohtuuton käyttö; g) kaikki asennukset, jotka estävät normaalin huollon; (h) kaikki kosmeettiset vauriot, kuten esimerkiksi naarmut, kolhut, ruoste ja tahrat toimimattomille osille, kuten, mutta ei rajoittuen, muovit, pintakäsittelyt, nupit, mittarit ja valitsimet; (i) kaikki kuluvat, kulutettavat tai helposti pilaantuvat tuotteet, jotka on suunniteltu kulutettaviksi tai muuten kuluneiksi Tuotteen käyttöiän aikana; j) osat, joita valmistaja ei ole toimittanut tai toimittanut; (k) toimintahäiriö tai mekaaninen vika, josta ei ilmoiteta (1) aikaisemmin tämän takuun voimassaolon päättyessä tai (2) kymmenen (10) päivän kuluessa vikaantumisesta; (l) menetykset tai vahingot, jotka johtuvat voimassa olevien liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien säännösten rikkomisesta, mukaan lukien tuotteiden korjaukset, jotka eivät ole mainittujen säännösten tai määräysten mukaisia; tai (m) kuljetus- tai toimitusvauriot, mukaan lukien rajoituksitta Tuotteen pakkaamisesta, purkamisesta, kokoamisesta, asentamisesta tai poistamisesta aiheutuvat vahingot kokonaan tai osittain. Epäselvyyden välttämiseksi kaikki kuljetuksen aikana aiheutuneita tai aiheutuneita vahinkoja koskevat vaatimukset on toimitettava vastuulliselle liikenteenharjoittajalle

 1. SIIRRETTÄVYYS. Tätä takuuta ei voi siirtää toiselle osapuolelle, eikä sitä voida soveltaa kolmansiin osapuoliin.

 1. EI JÄLLEENMYYJÄN TAKUU. Jälleenmyyjällä, joka myy tämän tuotteen ostajalle, ei ole oikeutta tai oikeutta antaa tuotteeseen liittyviä vakuutuksia ja takuita, jotka ovat suurempia kuin Fluentin esittämät ja takuut. Fluent ei ole vastuussa mistään vaatimuksista tai korjauksista, jotka liittyvät jälleenmyyjän esityksiin tai takuisiin, jotka ylittävät Fluentin esittämät vakuutukset.

 1. YLEISYYS. Jos minkä tahansa tämän takuun määräyksen katsotaan olevan tai sitä pidetään lainvastaisena, pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana minkään nykyisen tai tulevan lakisääteisen vaatimuksen nojalla ja jos tämän takuun mukaisten osapuolien oikeuksiin tai velvollisuuksiin ei liity merkittäviä haitallisia vaikutuksia a) tällainen säännös voidaan täysin erottaa; (b) tätä takuuta tulkitaan ja noudatetaan ikään kuin tällainen laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys ei olisi koskaan ollut osa tätä takuuta; (c) tämän takuun jäljellä olevat määräykset pysyvät kaikin puolin voimassa, eikä laiton, pätemätön tai toteuttamaton määräys tai sen irtisanominen tästä takuusta vaikuta niihin; ja (d) tällaisen laittoman, pätemättömän tai täytäntöönpanokelvoton säännön sijasta lisätään automaattisesti osana tätä takuuta laillinen, pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen määräys, joka on samanlainen kuin mahdollista laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta säännöstä.

 1. RIITA- JA MIEHISTÖMAKSUT. Jos tästä takuusta aiheutuu tai liittyy kiistoja tai vaatimuksia tai rikkoo niitä, osapuolet yrittävät ensin ratkaista riidan epävirallisella sovittelulla osapuolten johtajien ja / tai virkamiesten ja heidän asianajajiensa välillä. Jos sovintoon ei päästä epävirallisella sovittelulla, kaikki ratkaisemattomat ristiriidat tai vaatimukset ratkaistaan välimiesmenettelyllä, jonka hallinnoi JAMS, Inc. (tai muu sovittelu- ja välityspalvelu osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella) sen kattavien välimiesmenettelysääntöjen ja -menettelyjen (tai sovitusta sovittelusta ja välimiesmenettelystä (tarvittaessa). Välimiesten lukumäärän on oltava yksi, joka valitaan JAMS: n sääntöjen ja menettelyjen (tai soveltuvin osin muun sovitun sovittelu- ja välityspalvelun lukujen) mukaan. Välimiesmenettelyjen paikka on Denver, Colorado, ja kaikkiin menettelyihin sovelletaan Coloradon osavaltion lakeja. Välimiehen tekemä ratkaisu voidaan tehdä missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta. Välimiesmenettelyn ja mahdollisen välitystuomion vahvistamiseksi tai vapauttamiseksi oikeudenkäynnin kustannukset (mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kustannukset) vastaa hävinnyt osapuoli välimiehen määrittelemällä tavalla ja / tai tuomioistuin, ja

tuomitaan osana välimiehen päätöstä ja / tai tuomiota. Tämä osio on voimassa tämän takuun päättymisen tai purkamisen jälkeen.

 1. Paitsi TÄMÄN TAKUUN MÄÄRITTY, KAIKKI ILMAISET TAI EHDOTETUT EHDOT, ESITTELYT JA TAKUUDET, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITTAMATTOMAA, KAIKKI TAKUUT TUOTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN, PALVELUUN, ORGENISOINTIIN, ORGENISOINTIIN, ORGENISOINTIIN, ORGENISOINTIIN, ORGENOINTIIN, NONIN TÄMÄN JÄLKEEN SOVELLETTAVA LAIN SALLITTU MÄÄRÄ.

 1. MITÄÄNTÄVÄSSÄ VASTAAVA EI VASTUU mistään menetetystä tulosta, tuotosta tai tiedoista tai erityisistä, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai rankaisevista vahingoista, jotka ovat kuitenkin aiheutuneet VASTUUTEORIASTA, JOTKA EI OLE VOIMASSA KÄYTÖSSÄ. TUOTE, JOS JOKAISESTI ON NEUVOITETTU TÄMÄN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

 1. VASTUURAJOITUKSET. Jollei tämän takuun ehdoista muuta johdu, Fluentin vastuu ostajaa kohtaan ei missään tapauksessa ylitä ostajan maksamaa hintaa sopimuksessa, vahingossa (mukaan lukien huolimattomuus) tai muutoin. Edellä mainittuja rajoituksia sovelletaan, vaikka yllä mainittu takuu olisikin keskeinen tarkoitus. Jotkut valtiot EIVÄT SALLI VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA SATUNNAISISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA.

 1. Sekalaiset. Kaikki Ostajan Fluentille Tuotetta koskevat tiedot tai palautteet ovat Fluentin omaisuutta ja Fluentin luottamuksellisia tietoja. Tuotteeseen, mukaan lukien tekniset tiedot, sovelletaan Yhdysvaltain vientivalvontalakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain vientihallintolaki ja siihen liittyvät määräykset, ja siihen voidaan soveltaa muiden maiden vienti- tai tuontisäännöksiä. Asiakas sitoutuu noudattamaan tiukasti kaikkia tällaisia määräyksiä ja myöntää, että hänellä on vastuu hankkia lisenssejä tuotteen viemiseksi, jälleenvientiksi tai tuonniksi.

 1. LAINVALINTA. Tätä takuuta hallitaan ja tulkitaan Coloradon osavaltion lakien mukaisesti, ikään kuin se suoritettaisiin kokonaan osavaltiossa ilman lainvalintasääntöjen noudattamista.

 1. SOPI SOPIMUS. Tämä takuu muodostaa koko osapuolten välisen sopimuksen tuotteen käytöstä.