Vloeiende garantiedekking

Downloaden

Beperkte garantie

Deze Beperkte Garantie (deze "Garantie") beschrijft de volledige garantie voor het product (het "Product") ontworpen door FluentConveyors, LLC, een Colorado vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ("Fluent"), en de hieronder vermelde koper (welke term omvat de Eigenaars, leden, werknemers, aannemers, agenten en gasten van de koper).

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze Beperkte Garantie (deze "Garantie"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hieronder uiteengezette Dekkingsbeperkingen, zal Fluent zorgen voor arbeid, onderdelen en / of vervangende apparatuur die nodig is om de operationele of mechanische reparatie te herstellen. defecten van het product dat door deze garantie wordt gedekt, op voorwaarde dat dergelijke service vereist is als het product defect raakt tijdens normaal gebruik. Deze garantie dekt alleen het product dat bij Fluent is gekocht zoals het oorspronkelijk is geconfigureerd volgens eerder overeengekomen en goedgekeurde tekeningen, blauwdrukken, schema's en specificaties. Deze garantie is niet van toepassing op, en de koper is als enige verantwoordelijk voor, het niet verstrekken van volledige en nauwkeurige tekeningen, blauwdrukken, schema's en specificaties aan Fluent. Deze garantie is alleen van toepassing op die componenten en onderdelen die nodig zijn voor de functionaliteit van het product voor het eerder overeengekomen gebruik; deze garantie dekt geen accessoires, componenten of onderdelen die worden gebruikt om de prestaties van het product te verbeteren.

 1. DEKKINGSTERMIJN. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze garantie vervalt de dekking die onder deze garantie wordt geboden op het eerste tijdstip van: (a) één (1) jaar vanaf de datum waarop het product naar de koper is verzonden; of (b) na tweeduizendtachtig (2.080) uur gebruik van het Product.

 1. REGISTRATIE. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet de koper het product binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum registreren door (a) het bij het product meegeleverde registratieformulier te mailen naar: FluentConveyors, LLC, 383 Corona Street, Denver, CO 80218; of (b) het e-mailen van het formulier naar het e-mailadres dat is opgegeven op het registratieformulier. Het niet tijdig registreren van het bij Fluent gekochte product maakt deze garantie in zijn geheel ongeldig.

 1. TOESTEMMING VOOR REPARATIE OF VERVANGING. Om de koper toestemming te geven voor de reparatie of vervanging van een product dat onder deze garantie valt, moet de koper: (a) toestemming verkrijgen alvorens reparatieservice en / of ontvangst van een vervangend product te verkrijgen door te bellen naar (866)764-2980 ; en (b) de originele productbon of definitieve factuur bij de hand hebben. Zodra het bovenstaande is voltooid, ontvangt de koper instructies voor het verkrijgen van reparatieservice en / of vervanging. Zodra Fluent zijn toestemming heeft verleend, is de koper verplicht om alle vrachtkosten te betalen die zijn gemaakt bij het retourneren van dit product (of een toepasselijk onderdeel daarvan). Alle verplichtingen worden geacht te zijn vervuld bij vervanging van het product of het verstrijken van de garantietermijn, of als, naar het redelijke oordeel van Fluent, verdere reparatie niet gegarandeerd is vanwege de hierin uiteengezette oorzaken. Op verzoek van de koper kunnen niet-gedekte producten op eigen kosten en op eigen kosten aan de koper worden geretourneerd. Eventuele kosten die Fluent maakt bij het retourneren van dergelijke niet-gedekte producten, komen voor rekening van de Koper.
 1. TIJD VOOR SERVICE. Service onder deze garantie wordt uitgevoerd tijdens de uren van 8.00 uur tot 17.00 uur van de tijdzone waarin het product zich van maandag tot en met vrijdag bevindt, met uitzondering van vakantieperiodes. De diagnose van een probleem zal niet langer duren dan twintig (20) werkdagen en eventuele reparaties zullen alleen worden uitgevoerd nadat een volledige diagnose is gesteld.

 1. PLAATS VAN SERVICE. De service kan worden verleend in de vestiging van Fluent op 383 Corona Street, Denver, CO 80218, of op een locatie die naar goeddunken van Fluent wordt bepaald. Nadat de claim van de koper is geautoriseerd, zal Fluent, in overeenstemming met deze garantie, de aldus geautoriseerde onderdelen en arbeidskosten dekken. De koper is als enige verantwoordelijk voor het transport van het product naar een erkend verzendingsdepot en voor alle vrachtkosten die voortvloeien uit het transport van het product.

 1. PRODUCT REPARATIE ONDERDELEN. Als het product of een eenheid, component, onderdeel of subassemblage gerepareerd moet worden, mag Fluent, naar eigen goeddunken, een dergelijk item repareren, vervangen of vervangen door een gelijkwaardig product, unit, component, onderdeel of subassemblage dat nieuw of gereviseerd is. Als Fluent vaststelt dat zij het product niet kunnen repareren vanwege de onbeschikbaarheid van functionele onderdelen, service of technische informatie, is de totale aansprakelijkheid jegens de koper onder deze garantie de laagste van (I) de huidige marktwaarde van een product met gelijkwaardige specificaties, zoals bepaald naar redelijk goeddunken van Fluent, of (II) de verkoopprijs die voor het Product is betaald, verminderd met eventuele door de Koper verschuldigde bedragen aan Fluent. Niettegenstaande het voorgaande, zal Fluent, in alle gevallen waarin onderdelen of technische informatie gedurende minimaal zestig (60) kalenderdagen op verlengde nabestelling staan, bepalen of er een vervanging zal plaatsvinden.

 1. UITKOPEN. Fluent kan, naar eigen goeddunken van Fluent, ervoor kiezen om de hierin uiteengezette Garantie, of enige resterende looptijd daarvan, uit te kopen voor een bedrag (het 'Afkoopbedrag') dat gelijk is aan het laagste van (a) de huidige marktwaarde van de Product met gelijkwaardige specificaties, zoals bepaald naar redelijk goeddunken van Fluent en rekening houdend met de huidige prijzen van fabrikanten en distributeurs voor vergelijkbare producten, of (b) de verkoopprijs die voor het Product is betaald, verminderd met eventuele verschuldigde bedragen aan Fluent. Na levering van het afkoopbedrag aan de koper, wordt Fluent ontheven van alle garantieverplichtingen met betrekking tot het product.

 1. REPARATIES VAN DERDEN. Reparaties die worden aanbevolen door iemand anders dan Fluent vallen niet onder de dekking, tenzij dergelijke reparaties vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door Fluent. Fluent behoudt zich het recht voor om de te dekken artikelen of de gedekte artikelen, naargelang het geval, voorafgaand aan de dekking of tijdens de dekkingsperiode te inspecteren. Modelnummer, serienummer, oorspronkelijke aankoopdatum en een kopie van het registratieformulier van de koper van alle te dekken items moeten worden verstrekt om de aanvraag voor service uit te voeren. Als de koper om service vraagt voor een reparatie die niet onder deze garantie valt, is de koper als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die aan een dergelijke reparatie zijn verbonden. Indien blijkt dat het Product, na een inspectie, voldoet aan de specificaties en Fluent bepaalt dat er geen reparatie nodig is, zal de Koper Fluent op eerste verzoek alle vergoedingen, kosten en uitgaven vergoeden die Fluent heeft gemaakt met betrekking tot een dergelijke inspectie.

 1. BEPERKINGEN VAN DE DEKKING. Deze garantie dekt NIET: (a) enig product dat zich buiten de Verenigde Staten en Canada bevindt; (b) enige service die vereist is als gevolg van enige wijziging van het Product, reparaties uitgevoerd door iemand anders dan de fabrikant, zijn agenten en / of distributeurs, of zonder schriftelijke instructie en toestemming van Fluent; (c) enige schade aan het Product als gevolg van oorzaken buiten de controle van Fluent, inclusief, maar niet beperkt tot, reparaties die nodig zijn als gevolg van nalatigheid of fouten van de operator, het niet gebruiken en / of onderhouden van het Product in overeenstemming met de originele goedgekeurde tekeningen en specificaties evenals de gebruikers- en onderhoudsschema-instructies, misbruik, vandalisme, diefstal, brand, overstroming, wind, bevriezing, stroomstoring, onvoldoende stroomvoorziening, ongebruikelijke atmosferische omstandigheden, oorlogshandelingen en overmacht; (d)

elke service die voortvloeit uit onjuiste opslag, onjuiste ventilatie, herconfiguratie van het product, onjuist of onredelijk gebruik of verplaatsing van het product, het niet naleven van toepasselijke OSHA-richtlijnen, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet plaatsen van het product in een redelijk beschermende milieu; (e) elk gebruik van het product dat in strijd is met het ontwerp van het product of de manier waarop de fabrikant het product heeft bedoeld; (f) enig onredelijk gebruik van het Product; (g) elke installatie die normale service verhindert; (h) enige cosmetische schade zoals, maar niet beperkt tot, krassen, deuken, roest en vlekken op niet-functionele onderdelen zoals, maar niet beperkt tot, kunststoffen, afwerkingen, knoppen, meters en wijzerplaten; (i) alle verbruiksartikelen, verbruiksartikelen of bederfelijke artikelen die zijn ontworpen om te worden verbruikt of anderszins versleten tijdens de levensduur van het product; (j) onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd of verzonden; (k) operationele of mechanische storing die niet is gemeld op (1) het vroegste van het verstrijken van deze garantie of (2) binnen tien (10) dagen na een dergelijke storing; (l) verlies of schade als gevolg van schending van bestaande federale, staats- en gemeentelijke codes of voorschriften, inclusief reparaties aan producten die niet voldoen aan de genoemde codes of voorschriften; of (m) transport- of leveringsschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk inpakken, uitpakken, monteren, installeren of verwijderen van het product. Voor alle duidelijkheid: alle claims met betrekking tot schade die is opgelopen of opgelopen tijdens de verzending, moeten worden ingediend bij de verantwoordelijke vervoerder

 1. OVERDRAAGBAARHEID. Deze garantie is niet overdraagbaar en is niet van toepassing op derden.

 1. GEEN DEALER GARANTIE. De dealer die dit product aan de koper verkoopt, is niet bevoegd of toegestaan om verklaringen en garanties te geven met betrekking tot het product die groter zijn dan die verklaringen en garanties die door Fluent zijn gedaan. Fluent is niet aansprakelijk voor claims of reparaties met betrekking tot verklaringen of garanties van een dealer die de verklaringen en garanties van Fluent overstijgen.

 1. SCHEIDBAARHEID. Als enige bepaling van deze garantie onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder een huidige of toekomstige wettelijke vereiste, en als er geen wezenlijk nadelig effect zal zijn met betrekking tot de rechten of verplichtingen van een partij onder deze garantie in verband daarmee : (a) een dergelijke bepaling is volledig scheidbaar; (b) deze Garantie zal worden opgevat en afgedwongen alsof een dergelijke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nooit een onderdeel van deze Garantie had gevormd; (c) de overige bepalingen van deze Garantie blijven volledig van kracht en worden niet beïnvloed door de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of door het verbreken van deze Garantie; en (d) in plaats van een dergelijke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, zal er automatisch als onderdeel van deze garantie een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling worden toegevoegd die qua termen vergelijkbaar is met een dergelijke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

 1. GESCHILLEN EN ADVOCATEN. In het geval van enige controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze garantie, of de schending daarvan, zullen de partijen eerst proberen het geschil op te lossen door middel van informele bemiddeling tussen de leidinggevenden en / of functionarissen van de partijen en hun respectieve juridische adviseurs. Als er geen schikking wordt bereikt via informele bemiddeling, zal elke onopgeloste controverse of claim worden beslecht door arbitrage beheerd door JAMS, Inc. (of een andere bemiddelings- en arbitragedienst met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen) volgens de uitgebreide arbitrageregels en -procedures (of die van een andere wederzijds overeengekomen bemiddelings- en arbitragedienst, indien van toepassing). Het aantal arbiters zal één zijn, te selecteren volgens de JAMS Rules & Procedures (of die van een andere wederzijds overeengekomen bemiddelings- en arbitragedienst, indien van toepassing). De plaats van arbitrage is Denver, Colorado, en alle procedures zijn onderworpen aan de wetten van de staat Colorado. Een oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke rechtbank die daar bevoegd is. De kosten van de arbitrageprocedure en elke gerechtelijke procedure om een arbitrale uitspraak te bevestigen of in te trekken, indien van toepassing (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en kosten), worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, zoals bepaald door de arbiter en / of rechtbank, en

wordt toegekend als onderdeel van het vonnis en / of vonnis van de arbiter. Deze sectie blijft van kracht na beëindiging of annulering van deze garantie.

 1. BEHALVE ZOALS GESPECIFICEERD IN DEZE GARANTIE, ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, UITZONDERING, UITZONDERING, UITVOERING, BEPALING OF HIERBIJ UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 1. IN GEEN GEVAL ZAL FLUENT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLOREN INKOMSTEN, WINST OF GEGEVENS, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF STRAFSCHADE, ECHTER VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCT ZELFS INDIEN DE VLOEISTOF OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 1. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze garantie, zal in geen geval de aansprakelijkheid van Fluent jegens de koper, hetzij contractueel, onrechtmatig (inclusief nalatigheid) of anderszins, hoger zijn dan de prijs die door de koper is betaald. De voorgaande beperkingen zijn van toepassing, zelfs als de bovengenoemde garantie niet voldoet aan het essentiële doel. IN SOMMIGE STATEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN.

 1. Diversen. Alle informatie of feedback die door de koper aan Fluent wordt verstrekt met betrekking tot het product, is eigendom van Fluent en wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie van Fluent. Het product, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, inclusief de US Export Administration Act en de bijbehorende voorschriften, en kan onderhevig zijn aan export- of importbepalingen in andere landen. De klant stemt ermee in zich strikt te houden aan al deze voorschriften en erkent dat hij de verantwoordelijkheid heeft om licenties te verkrijgen voor het exporteren, herexporteren of importeren van het product.

 1. KEUZE VAN WET. Deze garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Colorado, alsof deze volledig binnen de staat wordt uitgevoerd en zonder gevolg te geven aan de principes van wetsconflicten.

 1. ENITRE OVEREENKOMST. Deze garantie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van het product.