Vloeiende garantiedekking

Downloaden

** OPMERKING: DIT IS EEN VOORBEELD VAN ONZE STANDAARD GARANTIE

Eén (1) jaar beperkte garantie

Deze beperkte garantie van één (1) jaar (deze "garantie") geeft de volledige garantie weer voor het product (het "product") ontworpen door FluentConveyors, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Colorado ("Fluent") en de hieronder vermelde koper (welke term omvat de eigenaren, leden, werknemers, aannemers, agenten en gasten van de koper).

Onderhevig aan de voorwaarden uiteengezet in deze Eén (1) jaar beperkte garantie (deze "Garantie"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onderstaande Beperkingen van dekking, zal Fluent de benodigde arbeid, onderdelen en / of vervangende apparatuur leveren. om operationele of mechanische defecten van het product dat onder deze garantie valt te repareren, op voorwaarde dat een dergelijke service vereist is door een productstoring tijdens normaal gebruik. Deze garantie dekt alleen het product dat bij Fluent is gekocht zoals het oorspronkelijk was geconfigureerd volgens eerder overeengekomen en goedgekeurde tekeningen, blauwdrukken, schema's en specificaties. Deze garantie is niet van toepassing op, en de koper is als enige verantwoordelijk voor het niet verstrekken van volledige en nauwkeurige tekeningen, blauwdrukken, schema's en specificaties aan Fluent. Deze garantie is alleen van toepassing op die componenten en onderdelen die nodig zijn voor de functionaliteit van het product voor het eerder overeengekomen gebruik; deze garantie dekt geen accessoires, componenten of onderdelen die worden gebruikt om de prestaties van het product te verbeteren.

1. Dekkingstermijn. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze garantie, begint de duur van deze garantie op de laatste van (a) de datum waarop het product aan de koper wordt geleverd (de "leveringsdatum") of (b) de datum waarop Fluent volledig is betaald voor een dergelijk Product en vervalt op de eerste verjaardag van de Leveringsdatum.

2. REGISTRATIE. Om voor de koper in aanmerking te komen voor deze garantie, moet de koper het product binnen dertig (30) dagen na de leveringsdatum registreren door het registratieformulier dat bij het product is geleverd te sturen naar: FluentConveyors, LLC, 383 Corona Street, Denver, CO 80218. Falen door het product dat u bij Fluent heeft gekocht tijdig te registreren, vervalt deze garantie in zijn geheel.

3. VERGUNNING VOOR REPARATIE OF VERVANGING. Om de Koper toestemming te laten krijgen voor de reparatie of vervanging van een Product dat onder deze Garantie valt, moet de Koper: (a) toestemming verkrijgen voordat hij reparatieservice en / of de ontvangst van een vervangend product krijgt door te bellen naar (866)764-2980 ; en (b) het originele ontvangstbewijs van het Product of de definitieve factuur bij de hand hebben. Zodra het bovenstaande is bereikt, ontvangt de koper instructies voor het verkrijgen van reparatieservice en / of vervanging. Zodra Fluent zijn autorisatie heeft afgegeven, is de Koper verplicht de vrachtkosten te betalen die zijn gemaakt bij het retourneren van dit product (of een toepasselijk onderdeel daarvan). Alle verplichtingen worden geacht te zijn nagekomen bij vervanging van het product of het verstrijken van de garantietermijn, of indien verdere reparatie naar het redelijk oordeel van Fluent niet gerechtvaardigd is vanwege de hierin uiteengezette oorzaken. Op verzoek van de Koper kunnen niet-gedekte producten op kosten en kosten van de Koper aan de Koper worden geretourneerd. Alle kosten die Fluent maakt bij het retourneren van dergelijke niet-gedekte producten, worden in rekening gebracht aan de Koper.

4. TIJD VOOR SERVICE. Service onder deze garantie wordt uitgevoerd tijdens de uren van 8:00 uur tot 17:00 uur in de tijdzone waarin het product zich van maandag tot en met vrijdag bevindt, met uitzondering van vakantieperiodes. De diagnose van een probleem zal niet langer zijn dan twintig (20) werkdagen en eventuele reparaties zullen pas worden uitgevoerd nadat een volledige diagnose is gesteld.

5. PLAATS VAN SERVICE. Service kan worden verleend in de faciliteit van Fluent op 383 Corona Street, Denver, CO 80218 of op een naar eigen goeddunken te bepalen locatie. Nadat de claim van de koper is geautoriseerd, regelt Fluent de goedgekeurde service en zal Fluent, in overeenstemming met deze garantie, de onderdelen en arbeidskosten dekken die zo zijn geautoriseerd. De Koper is als enige verantwoordelijk voor het transport van het Product naar een geautoriseerd verzendingsdepot en alle vrachtkosten die voortvloeien uit het transport van het Product.

6. PRODUCT REPARATIE ONDERDELEN. Als het product of een eenheid, component, onderdeel of subassemblage moet worden gerepareerd, mag Fluent naar eigen goeddunken een dergelijk item repareren, vervangen of vervangen door een gelijkwaardig product, unit, component, onderdeel of subassemblage dat nieuw of opgeknapt is. Als Fluent vaststelt dat ze het product niet kunnen repareren vanwege het niet beschikbaar zijn van functionele onderdelen, service of technische informatie, zal de totale aansprakelijkheid die de koper onder deze garantie verschuldigd is, lager zijn dan (I) de huidige marktwaarde van een product met een equivalent specificaties, zoals bepaald naar goeddunken van Fluent, of (II) de verkoopprijs die voor het Product is betaald, verminderd met de bedragen die verschuldigd zijn aan en verschuldigd zijn aan Fluent door de Koper. Niettegenstaande het voorgaande zal Fluent in alle gevallen waarin onderdelen of technische informatie voor een verlengde nabestelling voor minimaal zestig (60) kalenderdagen zijn, bepalen of er een vervanging zal plaatsvinden.

7. KOOP. Fluent kan, naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om de hierin uiteengezette garantie, of een resterende looptijd daarvan, uit te kopen voor een bedrag (het "Uitkoopbedrag") dat gelijk is aan de laagste van (a) de huidige marktwaarde van de Product met gelijkwaardige specificaties, zoals bepaald naar goeddunken van Fluent en rekening houdend met de prijzen van huidige fabrikanten en distributeurs voor vergelijkbare producten, of (b) de kleinhandelsprijs die voor het Product is betaald minus verschuldigde bedragen en als gevolg van Fluent. Na levering van het Buyout-bedrag aan de Koper, wordt Fluent ontslagen van alle garantieverplichtingen met betrekking tot het Product.

8. REPARATIE VAN DERDEN. Reparaties die door iemand anders dan Fluent worden aanbevolen, vallen niet onder, tenzij dergelijke reparaties vooraf schriftelijk door Fluent zijn goedgekeurd. Fluent behoudt zich het recht voor om de te dekken items of de gedekte items te inspecteren, naargelang het geval, voorafgaand aan de dekking of tijdens de dekkingsperiode. Modelnummer, serienummer, originele aankoopdatum en een kopie van het registratieformulier van de koper van alle items die gedekt moeten worden, moeten worden verstrekt om een serviceaanvraag uit te voeren. Als de koper om service vraagt voor een reparatie die niet onder deze garantie valt, is de koper als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven in verband met een dergelijke reparatie. Indien blijkt dat het Product na een inspectie voldoet aan de specificaties en Fluent vaststelt dat er geen reparaties nodig zijn, zal de Koper Fluent op verzoek alle vergoedingen, kosten en uitgaven vergoeden die Fluent met betrekking tot een dergelijke inspectie heeft gemaakt.

9. BEPERKINGEN VAN DEKKING. Deze garantie dekt NIET: (a) elk product dat zich buiten de Verenigde Staten en Canada bevindt; (b) elke service die vereist is als gevolg van een wijziging van het product, reparaties uitgevoerd door iemand anders dan de fabrikant, zijn agenten en / of distributeurs, of zonder schriftelijke instructie en toestemming van Fluent; (c) schade aan het product als gevolg van oorzaken buiten de controle van Fluent, inclusief, maar niet beperkt tot, reparaties die nodig zijn als gevolg van nalatigheid of fout van de gebruiker, het niet gebruiken en / of onderhouden van het product in overeenstemming met de originele goedgekeurde tekeningen en specificaties evenals de gebruikers- en onderhoudsschema gidsinstructies, misbruik, vandalisme, diefstal, brand, overstroming, wind, bevriezing, stroomstoring, onvoldoende voeding, ongebruikelijke atmosferische omstandigheden, oorlogshandelingen en overmacht; (d)

elke service die voortvloeit uit onjuiste opslag, onjuiste ventilatie, herconfiguratie van het product, onjuist of onredelijk gebruik of beweging van het product, het niet naleven van toepasselijke OSHA-richtlijnen, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet plaatsen van het product in een redelijk beschermende milieu; (e) elk gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het ontwerp van het product of de manier waarop de fabrikant het product bedoeld heeft; (f) elk onredelijk gebruik van het product; (g) elke installatie die normale service verhindert; (h) cosmetische schade zoals, maar niet beperkt tot, krassen, deuken, roest, vlekken. Niet-functionele onderdelen zoals, maar niet beperkt tot, kunststoffen, afwerkingen, knoppen, meters en wijzerplaten; (i) alle verbruiksartikelen, verbruiksartikelen of bederfelijke artikelen die zijn ontworpen om te worden geconsumeerd of anderszins versleten tijdens de levensduur van het product; j) onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd of verzonden; (k) operationele of mechanische storing die niet eerder is gemeld na het verstrijken van deze garantie of binnen tien (10) dagen na een dergelijke storing; (l) verlies of schade als gevolg van schending van bestaande federale, staats- en gemeentelijke codes of voorschriften, inclusief reparaties aan producten die niet voldoen aan genoemde codes of voorschriften; of (m) transport- of leveringsschade, schade veroorzaakt door verpakking, uitpakken, montage, installatie of verwijdering.

10. OVERDRAAGBAARHEID. Deze garantie is niet overdraagbaar en is niet van toepassing op derden.

11. GEEN DEALERGARANTIE. De dealer die dit product aan de koper verkoopt, is niet geautoriseerd of mag geen verklaringen en garanties geven met betrekking tot het product die groter zijn dan de verklaringen en garanties van Fluent. Fluent is niet aansprakelijk voor claims of reparaties met betrekking tot verklaringen of garanties van een dealer die deze verklaringen en garanties van Fluent overtreffen.

12. SCHEIDBAARHEID. Als een bepaling van deze garantie wordt beschouwd of onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is onder een huidige of toekomstige wettelijke vereiste, en als er geen wezenlijk nadelig effect is met betrekking tot de rechten of verplichtingen van een partij onder deze garantie in verband daarmee : a) een dergelijke bepaling is volledig scheidbaar; (b) deze garantie zal worden geïnterpreteerd en gehandhaafd alsof een dergelijke illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nooit een deel van deze garantie omvatte; (c) de overige bepalingen van deze garantie blijven volledig van kracht en worden niet beïnvloed door de illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of door het verbreken van deze garantie; en (d) in plaats van een dergelijke illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, zal er automatisch als onderdeel van deze Garantie een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling worden toegevoegd die vergelijkbaar is met een dergelijke illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als mogelijk is.

13. GESCHILLEN EN ADVOCATENKOSTEN. In het geval van enige controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze garantie, of de schending daarvan, zullen de partijen eerst proberen het geschil te beslechten door informele bemiddeling tussen de leidinggevenden en / of functionarissen van de partijen en hun respectieve juridische adviseur. Als de schikking niet wordt bereikt via informele bemiddeling, zal een onopgeloste controverse of claim worden beslecht door arbitrage beheerd door JAMS, Inc. (of andere bemiddelings- en arbitragediensten met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen) onder zijn uitgebreide arbitrageregels en -procedures (of die van een andere onderling overeengekomen bemiddelings- en arbitragedienst, indien van toepassing). Het aantal arbiters is één, te selecteren volgens de JAMS Rules & Procedures (of die van een andere onderling overeengekomen bemiddelings- en arbitragedienst, indien van toepassing). De plaats van arbitrage is Denver, Colorado, en alle procedures zijn onderworpen aan de wetten van de staat Colorado. De uitspraak van de arbiter kan worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. De kosten van de arbitrageprocedure en elke procedure voor de rechtbank om een arbitrale uitspraak te bevestigen of op te heffen, zoals van toepassing (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en kosten van advocaten), worden gedragen door de niet-succesvolle partij, zoals bepaald door de arbiter en / of rechtbank, en

wordt toegekend als onderdeel van de uitspraak en / of het oordeel van de arbiter. Deze sectie blijft van kracht na beëindiging of annulering van deze garantie.

14. BEHALVE ZOALS GEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGEVALLEN VAN TOEPASSING OF GEBRUIK VAN TOEPASSING , ZIJN HIERBIJ UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEPASSELIJK RECHT.

15. IN GEEN GEVAL ZAL FLUENT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLIES VAN ONTVANGSTEN, WINST OF GEGEVENS, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, OF PUNITIEVE SCHADE DIE ECHTER WORDT VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONABILITEIT GEBRUIK HET PRODUCT ZELFS INDIEN VLOEISTOF IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

16. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze garantie, zal de aansprakelijkheid van Fluent jegens de koper in geen geval, hetzij contractueel, onrechtmatig (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, de door de koper betaalde prijs overschrijden. De voorgaande beperkingen zijn van toepassing, zelfs als de bovengenoemde garantie haar essentiële doel niet haalt. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TOE.

17. Diversen. Alle informatie of feedback die de Koper aan Fluent verstrekt met betrekking tot het Product, is eigendom van Fluent en wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie van Fluent. Het product, inclusief technische gegevens, is onderworpen aan de Amerikaanse exportwetten, waaronder de US Export Administration Act en de bijbehorende regelgeving, en is mogelijk onderworpen aan export- of importregels in andere landen. De Klant stemt ermee in om al deze voorschriften strikt na te leven en erkent dat hij de verantwoordelijkheid heeft om licenties te verkrijgen voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van het Product.

18. RECHTSKEUZE. Deze garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Colorado, alsof deze volledig binnen de staat wordt uitgevoerd en zonder gevolg te geven aan de principes van wetsconflicten.

19. ENITRE-OVEREENKOMST. Deze garantie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van het product.