Algemene voorwaarden voor klanten

algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid; Aanvaarding van deze voorwaarden :
  1. Deze Algemene voorwaarden (" Voorwaarden ") zijn van toepassing op de aankoop van transportbandproducten en ontworpen apparatuur (de " Producten ") door FluentConveyors, LLC (" Fluent "), enerzijds, en de koper (" Klant "), op de andere hand. Deze voorwaarden zijn inclusief de bijbehorende beperkte garantie; Kredietaanvraag; Verkoopvoorstel / tekening van apparatuur; Factuur (gezamenlijk de " Verkoopbevestiging "), die hierin door middel van verwijzing is opgenomen. Deze voorwaarden en de verkoopbevestiging vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen (gezamenlijk de " overeenkomst ") en vervangen alle bepalingen, voorwaarden en bepalingen in een orderbevestiging of andere schriftelijke bepalingen tussen de partijen. De klant accepteert deze voorwaarden door de offerte van Fluent te ondertekenen en terug te sturen, door een inkooporder te sturen als reactie op de offerte, of door de instructies van de klant aan Fluent om het product te verzenden. Geen andere voorwaarden, condities of garanties anders dan die vermeld in de offerte en geen overeenkomst of afspraak, mondeling of schriftelijk, die op enigerlei wijze de bedoeling heeft de algemene voorwaarden te wijzigen, hetzij vervat in Fluent's inkooporder of verzendvrijgaveformulieren, of elders, zijn bindend. op Fluent tenzij hierna schriftelijk opgemaakt en ondertekend door de gemachtigde vertegenwoordiger van Fluent. De klant wordt hierbij op de hoogte gebracht van de uitdrukkelijke afwijzing door Fluent van voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze overeenkomst of met enige andere voorwaarden die door de klant zijn voorgesteld bij het accepteren van de offerte van Fluent. Noch het latere gebrek aan bezwaar van Fluent tegen enige voorwaarden, noch de levering van de producten of diensten, vormt een overeenkomst door Fluent met enige voorwaarden. Annulering of wijziging van de gehele of een deel van een bestelling is in elk geval onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluent.
  1. Aankoop via een dealer : niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat de producten worden gekocht via een derde door Fluent geautoriseerde dealer (" dealer "), wordt deze overeenkomst geacht te zijn aangegaan door en tussen de klant en de dealer alleen en , behalve in dit artikel 1.b., zullen alle verwijzingen naar "Vloeiend" hierin worden vervangen en vervangen door "Dealer". Als de klant de producten via de dealer heeft gekocht, begrijpt en erkent de klant dat Fluent de producten ontwerpt met dien verstande dat de dealer en de klant over de juiste licenties, training en ervaring en verzekering beschikken die nodig zijn om de installatie en alle gerelateerde klantenservice veilig en legaal uit te voeren. Fluent, aanvaardt geen verantwoordelijkheid in het geval dat op enig moment materiële schade, letsel of overlijden optreedt bij gebruikers en / of installateurs, van de producten van Fluent of een andere derde partij. Naast deze overeenkomst kan de klant worden gevraagd om aanvullende documentatie van de verkoop van de dealer te lezen en te ondertekenen.
 1. Aankoopprijs; Belasting; Vracht:
  1. Aankoopprijs. Prijzen in een Verkoopbevestiging van Fluent kunnen worden gewijzigd na kennisgeving aan de Klant op elk moment voordat de Verkoopbevestiging is geaccepteerd. Prijzen voor producten die onder deze overeenkomst vallen, kunnen door Fluent worden aangepast, na kennisgeving aan de klant op elk moment voorafgaand aan verzending, om elke stijging weer te geven in de kosten van Fluent voor grondstoffen (bijv. Staal, aluminium) die door Fluent worden gemaakt na uitgifte van de toepasselijke verkoop. Bevestiging.
  1. Vracht. Vrachtkosten worden als gebudgetteerd regelitem opgenomen in elke verkoopbevestiging. Vrachtkosten die aan de factuur worden toegevoegd, kunnen een bedrag bevatten dat hoger is dan de vrachtkosten die aan de vervoerder zijn betaald voor afhandelings- en administratiekosten, en zijn niet onderhevig aan kortingen. Als de vrachtkosten stijgen tussen het moment waarop de klant de verkoopbevestiging heeft geaccepteerd en de verzenddatum, is de klant verantwoordelijk voor de stijging van dergelijke kosten, die als een overschot aan de verkoopbevestiging zullen worden toegevoegd. Als alternatief kan de klant in het geval van een vrachttoename schriftelijk verzoeken om een creditering van de oorspronkelijk gebudgetteerde vrachtkosten, en is de klant verantwoordelijk voor het plannen van zijn eigen vracht.
  1. Belastingen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, vergoedingen, rechten en heffingen, hoe ook aangeduid of opgelegd, inclusief maar niet beperkt tot belasting over de toegevoegde waarde en bronbelasting die worden geheven of gebaseerd op de bedragen die onder deze overeenkomst zijn betaald (gezamenlijk " Belastingen " ). Alle Belastingen met betrekking tot de Producten die ingevolge deze Overeenkomst zijn gekocht, zijn de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij de Klant een vrijstellingsbewijs overlegt dat aanvaardbaar is voor Fluent en de toepasselijke belastingautoriteiten. Als een door de Klant overgelegd certificaat van vrijstelling ongeldig wordt verklaard, zal de Klant Fluent het bedrag van de Belasting betalen en eventuele boetes en rente die daarmee verband houden.

 1. Betalingsvoorwaarden : Tenzij anders vermeld in de Verkoopbevestiging, zal de Klant alle gefactureerde bedragen betalen binnen het tijdsbestek dat staat vermeld op de eindfactuur van Fluent (" Factuur "). Voor onbetaalde bedragen zal rente oplopen gelijk aan het laagste van anderhalf procent (1,5%) per maand en het maximale tarief dat is toegestaan door de toepasselijke wet, vanaf de vervaldatum tot aan de betaling, vermeerderd met de redelijke incassokosten van Fluent. Fluent behoudt zich alle andere rechten voor die aan een verkoper worden verleend onder de Uniform Commercial Code voor het niet betalen van de Producten door de Klant of voor enige andere inbreuk door de Klant op deze Voorwaarden. Naast alle andere rechtsmiddelen waarover Fluent beschikt (waarvan Fluent geen afstand doet door de uitoefening van enige rechten hieronder), kan Fluent de levering van Producten opschorten als de Klant de verschuldigde bedragen niet betaalt en het verzuim gedurende vijf (5) dagen na ontvangst van de kennisgeving door de klant. De Klant mag de betaling van verschuldigde en te betalen bedragen niet inhouden als verrekening van een claim of geschil met Fluent, ongeacht of deze betrekking heeft op de schending van Fluent, het faillissement of anderszins.
 1. Levering; Verzending:
  1. Fluent zal de producten binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling van de klant leveren, afhankelijk van beschikbaarheid. De door Fluent verstrekte leverdatum voor de producten is slechts een schatting en is gebaseerd op onmiddellijke ontvangst van alle noodzakelijke informatie van de klant. Als de Klant ervoor zorgt dat Fluent de verzending of voltooiing van de Producten vertraagt, heeft Fluent recht op alle extra kosten en uitgaven die uit de vertraging voortvloeien. Fluent is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of schade tijdens het transport, en het niet leveren binnen de geschatte tijd is geen wezenlijke contractbreuk van de kant van Fluent.
  1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, zal Fluent de Producten FOB leveren vanuit het magazijn van Fluent (de " Afleverlocatie "), gebruikmakend van de standaardmethoden van Fluent voor verpakking en verzending. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant, aangezien elke zending in de handen van de vervoerder op de Afleverlocatie wordt geplaatst. Als de vervoerder de producten niet op de door de klant opgegeven locatie kan afleveren omdat de klant niet de juiste instructies, documenten, licenties of autorisaties heeft verstrekt, dan: (i) wordt het risico van verlies van de producten geacht te zijn overgegaan op de klant. ; (ii) de Producten worden geacht aan de Klant te zijn geleverd; en (iii) Fluent mag, naar eigen keuze, de Producten opslaan totdat de Klant ze in bezit neemt, op welk moment de Klant aansprakelijk is voor alle kosten en uitgaven die voortvloeien uit de storing (inclusief maar niet beperkt tot de kosten van opslag en verzekering) . Het eigendomsrecht gaat over op de klant zodra de klant de producten volledig heeft betaald.
 1. Installatie : de klant verklaart en garandeert dat (i) hij gekwalificeerd personeel en noodzakelijke apparatuur heeft of zal hebben en onderhoudt, of (ii) hij externe dienstverleners zal inschakelen die gekwalificeerd personeel en noodzakelijke apparatuur hebben of zullen hebben en onderhouden, voor dit doel om adequate installatie- en onderhoudsdiensten voor de Producten te bieden. Fluent is niet verantwoordelijk voor installatie en regelmatig onderhoud van producten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door een dealer, is de klant als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verkrijgen en onderhouden van diensten voor alle aan de klant verkochte producten, ongeacht of dergelijke installatie- en onderhoudsdiensten worden uitgevoerd door de klant of een externe serviceprovider. De klant zal, op eigen kosten en op eigen kosten, een volledig begrip krijgen en behouden van de Fluent-installatievereisten en zal volledig verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van deze richtlijnen. Fluent zal de beperkte garantie niet nakomen als gevolg van een foutieve installatie en / of onderhoud.
 1. Nauwkeurigheid van informatie: de klant stemt ermee in om volledige, volledig nauwkeurige tekeningen en specificaties voor Fluent te verstrekken bij het ontwerp en de fabricage van het product dat de klant bij Fluent bestelt. Elk risico van aansprakelijkheid, verlies of schade met betrekking tot onvolledige of onnauwkeurige tekeningen of specificaties komt volledig voor rekening van de Klant, en de Klant vrijwaart Fluent voor elke aansprakelijkheid, verlies of schade veroorzaakt door onvolledige of onnauwkeurige tekeningen of specificaties.
 1. Claims: De factuur wordt verondersteld correct te zijn, tenzij de klant Fluent binnen veertien (14) dagen na ontvangst op de hoogte stelt van een geclaimde fout of tekortkoming. Elke rechtszaak door de Klant die niet voortvloeit uit deze Voorwaarden of de Factuur of verkoop van de goederen die hierbij wordt bewezen, zal worden aangevangen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Producten door de Klant of zal voor altijd worden geacht te zijn kwijtgescholden en verjaard, behalve zoals uiteengezet in de Beperkte garantie.
 1. Beperkte garantie: Fluent garandeert de klant dat de producten onderhevig zijn aan een beperkte garantie zoals uiteengezet in de beperkte garantie van Fluent (" beperkte garantie ") (waarvan een kopie aan de klant is verstrekt). BEHALVE ZOALS VERMELD IN DE BEPERKTE GARANTIE, ZIJN ER GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 1. Inspectie; Afwijzing van producten; Remedies:
  1. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, betekent de term " niet-conforme producten " alleen het volgende: (i) de verzonden artikelen verschillen van de items die zijn aangegeven in de bestelling van de klant of de factuur; of (ii) de Producten niet voldoen aan enige garantie uiteengezet in de Beperkte Garantie. De Klant zal de Producten binnen vijf (5) dagen na ontvangst ervan inspecteren (de “Inspectieperiode”). De Producten worden geacht te zijn aanvaard aan het einde van de Inspectieperiode, tenzij de Klant Fluent schriftelijk op de hoogte stelt van afwijkende producten en Fluent schriftelijk bewijs of andere documentatie verstrekt die redelijkerwijs door Fluent vereist is.

  1. Als de Klant Fluent tijdig en correct op de hoogte stelt van niet-conforme producten, zal Fluent naar eigen goeddunken (i) de niet-conforme producten vervangen door conforme producten of (ii) de aankoopprijs voor de niet-conforme producten crediteren of terugbetalen, samen met alle redelijke door de klant gemaakte verzend- en administratiekosten. Op verzoek van Fluent zal de Klant de Niet-conforme Producten verwijderen of de Niet-conforme Producten terugsturen naar Fluent op kosten van Fluent. Na ontvangst van de Niet-conforme Producten zal Fluent het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugbetalen of de vervangende Producten op kosten van Fluent naar de Afleverlocatie sturen, waarbij Fluent het risico van verlies tot de aflevering behoudt. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de rechtsmiddelen die in dit artikel 8 worden uiteengezet, de enige exclusieve rechtsmiddelen van de klant zijn voor de levering van niet-conforme producten, en behalve zoals uiteengezet in dit artikel 8, heeft de klant niet het recht om de producten aan Fluent te retourneren zonder de schriftelijke toestemming van Fluent.
  1. De hierboven beschreven procedures en rechtsmiddelen hebben geen invloed op de procedures en rechtsmiddelen die zijn uiteengezet in de Beperkte Garantie, die in geval van conflict voorrang hebben.
 1. Beperkingen van aansprakelijkheid.
  1. DE RECHTSMIDDELEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT VOOR ELKE STORING VAN DE VLOEISTOF OM TE VOLDOEN AAN HAAR VERPLICHTINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST. FLUENT GEEFT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN FLUENT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL FLUENT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG GEBRUIKSVERLIES OF ONDER BENUTTING VAN ARBEID OF FACILITEITEN, VERLIES VAN INKOMSTEN OF GEGEVENS GEGEVENS, EN VERLIES VAN GEGEVENS. AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, OF HET ZELF BETREFT, ONRECHTMATIG OF ANDERSZINS, ZELFS ALS FLUENT OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VOOR TRANSPORT OF ANDERE KOSTEN DIE MET DERGELIJKE PRODUCTIE KUNNEN VOORKOMEN.
  1. MET UITZONDERING VAN OVERLIJDEN OF LICHAAMSLETSEL ALS GEVOLG VAN GROTE NALATIGHEID VAN FLUENT OF WILLEKEURIG Wangedrag, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FLUENT VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, BEPERKT ZIJN TOT ALGEMENE GELDSCHADE TOT EEN BEDRAG. PRODUCTEN DIE DE CLAIM AANMAKEN.
 1. Vrijwaring :
  1. De klant stemt ermee in om Fluent en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, aandeelhouders en werknemers te verdedigen (door een voor Fluent redelijkerwijs aanvaardbare raadsman), schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, letsel, overlijden, schade, aansprakelijkheid, claim, tekortkoming, actie, vonnis, rente, toekenning, boete, boete, kosten, vergoedingen (inclusief alle toepasselijke import- en exportkosten voor douane) of onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten en -kosten, en de kosten voor het afdwingen van enige recht op schadeloosstelling hieronder en de kosten van het inschakelen van verzekeringsmaatschappijen) (" Claims ") die voortvloeien uit of optreden in verband met de nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant of zijn werknemers of agenten, inclusief maar niet beperkt tot: (i) misbruik of wijziging van de Producten door de Klant of zijn werknemers of agenten, (ii) enige handeling (of nalatigheid) door de Klant of zijn werknemers of agenten in strijd met veiligheidsprocedures of instructies die Fluent biedt aan de Klant of zijn werknemers of agenten, (iii) het niet opslaan, installeren, bedienen of onderhouden van de Producten in overeenstemming met hun respectievelijke bedieningsinstructies, inclusief, maar niet beperkt tot, die claims, acties, eisen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten, en advocaatkosten en -uitgaven afgeleid, gebaseerd op of die voortvloeien uit materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden.
  1. Fluent stemt ermee in om de Klant en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, aandeelhouders en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle Claims die voortvloeien uit of zich voordoen in verband met de grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Fluent of zijn werknemers of agenten, voor zover niet vergoed door de Klant.

 1. Annulering; Opschorting Overmacht:
  1. Een bestelling die eenmaal is geplaatst bij en geaccepteerd door Fluent kan alleen door de klant worden opgeschort of geannuleerd met de schriftelijke toestemming van Fluent en op voorwaarde dat de klant ermee instemt om alle redelijke kosten te betalen die Fluent heeft gemaakt in verband met een dergelijke opschorting of annulering, met inbegrip van maar niet beperkt tot onkosten. voor terugneming, inning van vergoedingen, demobilisatie / remobilisatie en kosten van opslag tijdens schorsing. In het geval van opschorting wordt het tijdschema voor Fluent om aan zijn verplichtingen hieronder te voldoen, verlengd voor de periode die redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om de gevolgen van een opschorting op te heffen.
  1. Fluent is niet aansprakelijk voor enige schade of boetes als gevolg van enige vertraging door Fluent in zijn uitvoering wanneer deze vertraging te wijten is aan een geval van overmacht, waaronder, zonder beperking, ongevallen, stakingen of arbeidsgeschillen, handelingen van welke overheid dan ook. of een overheidsinstantie, inclusief de aankondiging van een lokale, staats- of federale staat van noodsituaties voor epidemieën / pandemieën of anderszins, overmacht, vertragingen of mislukkingen in de levering van vervoerders, verkopers of leveranciers, tekorten aan materialen of enige andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de controle van Fluent ligt.
 1. Geen licentie : de verkoop van de producten verleent de klant geen licentie, expliciet of impliciet, onder patenten, handelsmerken, handelsnamen of andere eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door Fluent, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of leveranciers; waarbij specifiek wordt begrepen en overeengekomen dat alle rechten voorbehouden zijn aan Fluent, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of leveranciers. Zonder het voorgaande te beperken, zal de Klant zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluent geen handelsmerk of handelsnaam van Fluent gebruiken in verband met de Producten, anders dan met betrekking tot de wederverkoop van de Producten die vooraf zijn gemarkeerd of verpakt door of namens Vloeiend. De Klant mag geen Producten kopiëren of reverse-engineeren.

 1. Geschillen en advocaatkosten: in het geval van enige controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, of de schending daarvan, zullen de partijen eerst proberen het geschil op te lossen door middel van informele bemiddeling tussen de leidinggevenden en / of functionarissen van de partijen. en hun respectievelijke juridische adviseurs. Als er geen schikking wordt bereikt via informele bemiddeling, zal elke onopgeloste controverse of claim worden beslecht door arbitrage die wordt beheerd door JAMS, Inc. (of een andere bemiddelings- en arbitragedienst met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen) onder de uitgebreide arbitrageregels en -procedures (of die van een andere wederzijds overeengekomen bemiddelings- en arbitragedienst, indien van toepassing). Het aantal arbiters zal één zijn, te selecteren volgens de JAMS Rules & Procedures (of die van een andere wederzijds overeengekomen bemiddelings- en arbitragedienst, indien van toepassing). De plaats van arbitrage is Denver, Colorado, en alle procedures zijn onderworpen aan de wetten van de staat Colorado. Een oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke rechtbank die daar bevoegd is. De kosten van de arbitrageprocedure en elke gerechtelijke procedure om een arbitrale uitspraak te bevestigen of in te trekken, indien van toepassing (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke honoraria en kosten van externe advocaten), zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, zoals bepaald door de arbiter. en / of rechtbank, en zal worden toegekend als onderdeel van de toekenning en / of uitspraak van de arbiter. Deze sectie blijft van kracht na beëindiging of annulering van deze overeenkomst.
 1. Naleving van wet- en regelgeving: de klant dient zich te houden aan de wetten die van toepassing zijn op de toepassing, bediening, gebruik en verwijdering van de producten van Fluent, inclusief, maar niet beperkt tot, die wet- en regelgeving met betrekking tot het verlenen van licenties, vergunningen, het milieu, het gebruik, de verzameling, opslag , en verwijdering van gevaarlijke materialen, bestemmingsplannen, gezondheid, veiligheid, arbeid, bouw, binnenlandse en internationale handel, intellectueel eigendom en handelsgeheim, beveiliging en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.
 1. Vertrouwelijkheid: elke partij erkent dat zij in de loop van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst bepaalde vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie (" vertrouwelijke informatie ") kan verkrijgen. Elke partij stemt er hierbij mee in dat al dergelijke vertrouwelijke informatie die haar door de andere partij, haar moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of klanten, hetzij vóór of na de datum van deze overeenkomst, hetzij vóór of na de datum van deze overeenkomst wordt verstrekt, strikt vertrouwelijk zal worden en is ontvangen, uitsluitend zal worden gebruikt. voor de doeleinden van de relatie uiteengezet in deze Overeenkomst, en zal niet worden onthuld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met inachtneming van de volgende beperkingen: Informatie wordt niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd indien, op het moment van openbaarmaking: ( i) het is of wordt publiekelijk bekend zonder onrechtmatige daad van de Ontvanger; (ii) het is ontvangen van een derde partij zonder soortgelijke beperkingen en zonder schending van deze Overeenkomst; (iii) het is onafhankelijk ontwikkeld door de ontvanger; of (iv) het wettelijk vereist is om openbaar te worden gemaakt aan een overheidsinstantie of anderszins vereist is om openbaar te worden gemaakt door de wet. Deze bepaling wijzigt geen rechten of plichten die zijn uiteengezet in een geheimhoudingsovereenkomst die door de partijen is ondertekend, en elk conflict tussen deze bepaling en een door de partijen ondertekende geheimhoudingsovereenkomst zal worden opgelost ten gunste van de meer beperkende overeenkomst.
 1. Bindend effect / toewijzing. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen bij deze overeenkomst, en hun respectievelijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Deze overeenkomst kan door geen van beide partijen worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 1. Diversen: Als enig onderdeel van deze Voorwaarden of de Factuur als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige delen volledig van kracht. Het falen van Fluent om in enig geval aan te dringen op de uitvoering van een van deze Voorwaarden, of om enig recht hieronder uit te oefenen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van de andere voorwaarden van deze Voorwaarden of het recht om af te dwingen de toekomstige prestatie of de toekomstige uitoefening van enige andere rechten hierin. De rechtsmiddelen waarin hierin wordt voorzien, zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de klant met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Beperkte Garantie, Kredietaanvraag, Verkoopvoorstel / orderbevestiging / weergave en de Factuur vormen de volledige overeenkomst tussen Fluent en de Klant en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen, overeenkomsten en onderhandelingen met betrekking tot op het onderwerp hiervan. Deze voorwaarden mogen niet mondeling worden gewijzigd of aangepast, maar mogen alleen geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd of gewijzigd, schriftelijk en ondertekend door zowel Fluent als de klant. De Klant zal geen enkele offerte of geaccepteerde bestelling voor de Producten geheel of gedeeltelijk toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluent.